KarriereStart 2025

Veletrh vzdělávání, pracovních příležitostí a zakládání podniků

Pod heslem „Budoucnost si vytváříme sami“ se ve dnech 24. až 26. ledna 2025 bude konat KarriereStart – veletrh vzdělávání, pracovních příležitostí a zakládání podniků v Sasku.  V roce 2024 563 vystavovatelů se ve vyprodaném veletržním prostoru – na 20 000 m2 výstavní plochy představilo 36 100 návštěvníkům.

Obliba vystavujícími firmami a institucemi a vřelé přijetí návštěvníky hovoří za kvalitu a úspěch velkého kariérního veletrhu na tak atraktivním hospodářském a vědeckém místě, jakým Drážďany jsou.

KarriereStart sdružuje různé tématické oblasti týkající se pracovního trhu pod jednou střechou. Jako jedna z nejznámějších akcí svého druhu, co se kariéry týče, odhaluje šance profesionální kariéry. Po dobu tří dnů nabízí studentům i učňům, absolventům, profesionálům, rekvalifikovaným i těm, kteří se vracejí ke svému oboru, řadu možností v podobě rozhovorů a podání žádostí o zaměstnání při profesionálním plánování v každé fázi vzdělávání, studia a kariéry. Díky úzké spolupráci se silnými kompetentními partnery přitom zajišťuje aktuálnost a vysokou úroveň témat týkajících se vzdělávání a pracovního trhu.

Navštivte KarriereStart – veletrh vzdělávání, pracovních příležitostí a zakládání podniků v Sasku.

Tématické oblasti:

 • Orientace na povolání/vzdělávání
  Vystavovatelé prezentují reálné nabídky vzdělávání, profesní profily i předpoklady a požadavky, co se vzdělání týče. Ukazují cesty k uskutečnění
  individuálních kariérních cílů – od duálního systému odborného vzdělávání přes denní studium až po opatření školní docházky jako dobrovolnické služby, praxe, získání kvalifikace ověřené závěrečnou zkouškou.

  • Veřejná a soukromá vzdělávací zařízení, navrhovatelé projektů
  • Vzdělávací firmy, cechy, mezioborové organizace

 • Studium
  Konkrétní pomůcka při orientaci a v začátcích při výběru studia podporuje cílená rozhodnutí budoucích studentů. Vystavovatelé z odborných škol, technických vysokých škol a univerzit poskytují poradenství ke studijním směrům, obsahům, ukončením i předpokladům přijetí
  a možnostem financování svého zaměření.

 • Vzdělávání mezinárodně/zahraniční pobyty
  Školní a profesionální zahraniční zkušenosti podporují mezikulturní kompetence a zvyšují šance na trhu vzdělávání a práce, co se profese týče. O možnostech a předpokladech studijních a jazykových cest, mezinárodní praxe, pracovních příležitostech a projektech
  informují zprostředkovatelé praxe, au pair pobytů a pracovních příležitostí, pořadatelé jazykových a studijních cest i vystavovatelé evropských škol, akademií a vysokých škol.

 • Další vzdělávání/celoživotní vzdělávání
  Dodatečné kvalifikace a další vzdělávání podporuje zaměstnanost a
  inovativnost, zlepšuje šance na vzestup nebo podněcuje k nové profesionální orientaci. Vystavovatelé ze zařízení/akademií dalšího vzdělávání, stejně jako pořadatelé seminářů, kurzů a školení a školitelé prezentují podnikům, zaměstnavatelům a zaměstnancům, stejně jako návštěvníkům, kteří projeví zájem, svoji nabídku kvalifikací a školení – od jazykových kurzů přes vzdělávací akce až po státem uznávané odborné kvalifikace.

 • Založení/samostatnost
  V procesu od myšlenky založení existence přes realizaci až k upevnění podniku na trhu jsou zahrnuty nejrůznější faktory. Vystavovatelé poskytují poradenství zájemcům o založení firmy, zakladatelům existence a mladým podnikatelům – od podnikatelského záměru přes koncept firmy až po financování a podporu. Nabízejí své poradenské kompetence také v oblastech osobního rozvoje, marketingu, prodeje, práva, daní nebo předání firmy. Mladí podnikatelé předávají vlastní zkušenosti, tipy a upozornění a jsou návštěvníkům – zájemcům o založení firmy – k dispozici pro jejich dotazy.

  • Zakladatelské iniciativy a poradci, zakladatelé, mladí podnikatelé
  • Podnikatelské sítě a spolky, odborní experti
  • Kreditní instituty, banky, podílnické společnosti, investoři
  • Poskytovatelé franšízinku
  • Podnikoví, právní, daňoví a osobní poradci
  • Reklamní a marketingové agentury

 • Odborné síly/pracovní příležitost/personál
  Kvalifikovaní zaměstnanci patří k nejdůležitějším faktorům úspěchu firmy. Zaměstnavatelé informují o předpokladech a možnostech nástupu v oboru, v rámci rekvalifikace nebo návratu k původní profesi, o nabídkách pracovních míst a pracovních příležitostí a nabírání kvalifikovaných pracovních sil. Nabízí pohled do profesního života, např. prostřednictvím nabídek na místa stážistů, praktikantů, pracujících studentů, nebo zadávání a mentorování témat bakalářských, magisterských, diplomových a absolventských prací.
  Zprostředkovatelé práce/poskytovatelé personálních služeb představují pružné nástroje managementu lidských zdrojů a projektového managementu a poskytují zaměstnavatelům, zaměstnancům i zájemcům z řad návštěvníků poradenství ke svým nabídkám pracovních příležitostí a služeb.

Otevírací doba

24. – 26. ledna 2025
Pátek / Sobota: 9:00 – 17:00
Nedele: 10:00 – 17:00

Cílové skupiny návštěvníků

 • Maturanti a stredoškoláci s rodinnými príslušníky  
 • Preškolení a zájemci o další vzdelávání
 • Studenti a absolventi
 • Zamestnanci a odborné síly
 • Osoby odpovedné za personál a vedoucí síly
 • Zakladatelé existence a mladí podnikatelé
 • Zamestnavatelé a podnikatelé

Příjezd

MESSE DRESDEN
Messering 6
01067 Dresden
Germany

Další informace...

How to get there
Seitenanfang